ยินดีต้อนรับ คุณผู้ชม ... 
TechnoInHome > กระดานวิชาการ > 215205-215206 Microbiology
  
TechnoInHome
 แบบแผนการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
 

แบบแผนการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

อ่าน : 7961    วันที่ 01 มิ.ย. 2551 03:27   TechnoInHome
 ความคิดเห็นที่ 1      

โคโลนีที่เจริญเติบโตบนผิวอาหารวุ้นของแบคทีเรียต่างชนิดกันนั้น มีความแตกต่าง

กันในเรื่องของรูปร่าง ขนาด สี ความหนืด ฯลฯ แบบแผนการเจริญเติบโตนี้  ร่วมกับ

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรีย สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ

จัดจำแนก และการบ่งบอก (identification) ชนิดของแบคทีเรียได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรีย

2. เพื่อตรวจสอบแบบแผนการเจริญเติบโตในอาหารของแบคทีเรีย

วันที่ 20 ก.ค. 2551 09:06   

TechnoInHome
 ความคิดเห็นที่ 2      

การทดลองที่ 1 การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรีย

วิธีการปฏิบัติทำดังนี้  

1. นักศึกษา 2 คนจะได้รับแบคทีเรีย unknown 1 ชนิด ให้บันทึกหมายเลข

    ของเชื้อที่ได้รับทันที บนกระดาษรายงานผลการตรวจหาเชื้อที่ได้รับแจก

2. ทำการตรวจสอบลักษณะต่อไปนี้ของเชื้อ:  การติดสีแกรม รูปร่าง การจัด

   เรียงตัวของเซลล์  และ การสร้างเอนโดสปอร์ (โดยการย้อมสีแกรม)

วันที่ 20 ก.ค. 2551 09:06   

TechnoInHome
 ความคิดเห็นที่ 3      

การทดลองที่ 2 การตรวจสอบลักษณะโคโลนีของแบคทีเรีย

วิธีการปฏิบัติทำดังนี้ 

ทำการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย unknown  โดยใช้ streak plate technique บน

nutrient agar plate เพื่อให้ได้โคโลนีที่แยกจากกัน นำจานไปบ่มที่อุณหภูมิ

37  องศาเซลเซียส   เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง    สังเกตลักษณะต่อไปนี้ของ

โคโลนีที่เติบโตบนจานเพาะเชื้อ

1. ขนาด (size)  ใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนี

2. ลักษณะเกี่ยวกับแสง (optical characteristics)

   ตรวจดูความทึบใสของโคโลนี

โปร่งใส (transparent)    ยอมให้แสงผ่านได้หมด

โปร่งแสง (translucent)   แสงผ่านได้บางส่วน

ทึบแสง (opaque)           แสงผ่านไม่ได้เลย

3. รูปร่าง (form)  ตรวจดูรูปร่างโคโลนีว่าเป็นแบบใดต่อไปนี้  

Circular           โคโลนีที่มีรูปร่างกลม

Punctiform       โคโลนีที่มีขนาดเล็ก แต่ยังเห็นได้ด้วยตาเปล่า 

                       มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 0.5 มม.

Irregular         โคโลนีที่มีรูปร่างไม่แน่นอน

Spindle           โคโลนีที่มีรูปร่างคล้ายกระสวย

Rhizoidal         โคโลนีที่แตกแขนงออกคล้ายราก

Filamentous    โคโลนีเป็นเส้นสาย

วันที่ 20 ก.ค. 2551 09:07   

TechnoInHome
 ความคิดเห็นที่ 4      

4. ขอบ (margin) ตรวจดูขอบของโคโลนีว่าเป็นแบบใดต่อไปนี้

Entire                 ขอบเรียบไม่มีรอยหยัก

Undulate             ขอบเป็นคลื่นที่โค้งหรือเว้าเพียงเล็กน้อย

Lobate                ขอบเป็นคลื่นที่โค้งหรือเว้ามาก

Erose (Serrate)   ขอบหยักคล้ายฟันเลื่อย

Filamentous        ขอบเป็นเส้น ๆ ยื่นออกจากโคโลนี

Curled                ขอบหยักและซ้อนกันเป็นชั้น

5. การยกตัวของผิวโคโลนี (elevation) ตรวจดูการยกตัวของผิวโคโลนี

   ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ว่าเป็นแบบใดต่อไปนี้

Flat                แบนไปตามผิวหน้าอาหาร

Raised           เจริญสูงขึ้นจากผิวหน้าอาหารเล็กน้อย

Convex          นูนโค้งจากผิวหน้าอาหาร

Pulvinate        นูนโค้ง สูง จากผิวหน้าอาหาร

Umbonate      นูนโค้งจากผิวหน้าอาหาร และ

                     โค้งนูนเป็นปุ่มกลางโคโลนี

6. ผิวหน้า (surface) ตรวจดูผิวของโคโลนีว่าเป็นแบบใดต่อไปนี้

Smooth                      เรียบ

Rough                        ขรุขระ

Rugose                       ย่น 

Concentrically ringed   เป็นวงแหวนซ้อนกันหลายชั้น

วันที่ 20 ก.ค. 2551 09:07   

TechnoInHome
 ความคิดเห็นที่ 5      

การทดลองที่ 3 การตรวจสอบลักษณะการเจริญในอาหารเหลว 

วิธีการปฏิบัติทำดังนี้

       โดยการใช้เทคนิคไร้เชื้อ  ใช้ห่วงถ่ายเชื้อแตะเชื้อแบคทีเรียจากอาหาร

วุ้นเอียง  นำไปใส่ลงใน nutrient broth ซึ่งทำโดยการเอียงหลอด เพื่อให้ผิว

ในของหลอดส่วนที่สัมผัสกับของเหลวนั้นแยกจากของเหลว   จากนั้นใช้ห่วง

ถ่ายเชื้อจุ่มในอาหารเหลว  ก่อนถูตรงผิวหลอดส่วนนั้น  แล้ววางหลอดตั้งตรง

ตามเดิม   เชื้อที่เพาะจะอยู่ใต้ผิวอาหารเหลว   นำหลอดไปบ่มที่อุณหภูมิ 37

องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง  จากนั้นนำมาตรวจดูการเจริญเติบ

โตของเชื้อ

รูปแบบการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในอาหารเหลว

Turbid            ขุ่นทั่วหลอด

Flocculent       เป็นก้อนอยู่ทั่วอาหาร

Pellicle           เป็นแผ่นลอยอยู่ที่ผิวอาหาร

Sediment       อยู่บริเวณก้นหลอด

วันที่ 20 ก.ค. 2551 09:07   

TechnoInHome
 ความคิดเห็นที่ 6      

การทดลองที่ 4 การตรวจสอบลักษณะการเจริญของ stroke culture

วิธีการปฏิบัติทำดังนี้

      ใช้ห่วงถ่ายเชื้อเขี่ยเชื้อจากอาหารวุ้นเอียง   นำมาลากเส้นตรงเพียงเส้น

เดียวบน nutrient agar slant  นำหลอดเพาะเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง เชื้อที่เติบโตบนผิวอาหารวุ้นเอียงด้วยการ

เพาะวิธีนี้เรียกว่า stroke culture ให้ตรวจดูการเติบโตของเชื้อ

Filiform           เติบโตสม่ำเสมอตามแนวที่เพาะ และมีขอบเรียบ 

Echinulate       เติบโตสม่ำเสมอตามแนวที่เพาะ แต่ขอบไม่เรียบ

Beaded           เติบโตไม่สม่ำเสมอตามแนวที่เพาะ 

                      มีลักษณะเป็นหย่อมคล้ายลูกปัด

Effuse              มีการเติบโตน้อย และเป็นจุด ๆ ตามแนวที่เพาะ

Arborescent     เติบโตแตกแขนงคล้ายต้นไม้

Rhizoid            เติบโตแตกแขนงคล้ายราก

วันที่ 20 ก.ค. 2551 09:07   

TechnoInHome
 ความคิดเห็นที่ 7      
 คำถามสำหรับทบทวน

1. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาลักษณะใด ซึ่งจัดว่ามีความสำคัญมากที่สุด

   ในการตรวจสอบชนิดของแบคทีเรีย และต้องตรวจสอบเป็นลำดับแรก 

2. การเพาะเชื้อบนอาหารวุ้นเอียงโดยการลากเส้นคดไปมา มีวัตถุประสงค์

   ต่างจากการลากเส้นตรงเพียงเส้นเดียวอย่างไร

3. ในการตรวจดูลักษณะการเติบโตของเชื้อในอาหารเหลวนั้น  ควรทำการอ่านผล

   เมื่อใด ถ้าตั้งหลอดทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน จะทำให้การอ่านผลผิดพลาดได้หรือ

   ไม่ อย่างไร 

4. Stroke culture  คืออะไร  และใช้อุปกรณ์ใดในการเพาะเชื้อ

5.  ลักษณะการเจริญแบบ turbid เป็นอย่างไร และตรวจดูจากอาหารใด

6.  ลักษณะการเจริญแบบ filiform เป็นอย่างไร และตรวจดูจากอาหารใด

7. คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้บรรยายลักษณะอะไรบ้างของโคโลนีแบคทีเรีย และมีลักษณะอย่างไร

    Opaque,  Circular,  Entire,  Flat,  Raised,  Convex, และ  Smooth

 

วันที่ 20 ก.ค. 2551 09:08   

TechnoInHome
 ความคิดเห็นที่ 8      

21-10-2551  อ่าน : 235    

31-05-2552  อ่าน : 467

20-09-2552  อ่าน : 830  ก่อนสอบไล่

03-12-2552  อ่าน : 1076    

14-07-2553  อ่าน : 1240    

30-10-2554  อ่าน : 1819    

13-07-2554  อ่าน : 1568    

29-11-2553  อ่าน : 1445    

07-06-2555  อ่าน : 2283    

วันที่ 20 ต.ค. 2551 22:46   


 

กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

www.technoinhome.com
VSPcite web engine 1.51