ยินดีต้อนรับ คุณผู้ชม ... 
TechnoInHome > กระดานวิชาการ > ห้องปฏิบัติการสาขาจุลชีววิทยา
  
doung
สมาชิก : 29-05-2551
เขียน : 202
 pH meter
 

 pH Meter
(เครื่องวัดความเป็นกรด – ด่าง)

อ่าน : 7685    วันที่ 21 ก.ค. 2551 04:10   doung
สมาชิก : 29-05-2551
เขียน : 202
 ความคิดเห็นที่ 1      

หมายเลขครุภัณฑ์ :            -

วันที่เริ่มใช้
:                      -

ยี่ห้อ/รุ่น
:                         Metrohm

ผู้แทนจำหน่าย
:                 Metrohm Herisau Switzerland

โทรศัพท์
:                        -

โทรสาร
:                          -

สถานที่ตั้ง
:                      SCB 2704, 2710, 2711, 2806, 2812

วิธีการใช้งาน


      การ Calibrate เครื่อง pH meter

1.   เลือกกด calibration  mode    แล้วหน้าจอจะปรากฏข้อความ

      “measure temperature buffer”

2.   ให้จุ่ม pH electrode ลงใน buffer ตัวที่ 1 (pH7) หน้าจอจะเปลี่ยนเป็น

      “mean  U  buffer”   ให้รอจนกระทั่งปรากฏข้อความ  “change buffer
     
      buffer 2”

3.   เปลี่ยนใส่ buffer ตัวที่ 2  (pH 4 หรือ 10 ) โดยต้องล้าง pH

      electrode ก่อนด้วยน้ำกลั่นเช็ด  Electrode ด้วยกระดาษทิชชูให้สะอาด

      แล้วกด  calibration mode  จะปรากฏข้อความ  measure

      temperature buffer

2   แล้วเปลี่ยนเป็น  meas  U  buffer2 ให้รอจนกระทั่งปรากฏข้อความ  pH

     as** สังเกตด้วยว่าเครื่องหมาย  pH  as ที่อ่านได้นั้นมีค่าเท่าใด    แล้ว

     เปลี่ยนหน้าจอกลับสู่เริ่มต้นที่เปิดเครื่อง    ซึ่งตอนนี้เครื่องพร้อมที่จะทำ

     งานได้แล้ว

4.   ในการวัด   pH   นั้น    หลังจากที่จุ่ม   pH  electrode ลงในสารละลาย

      แล้ว หน้าจอจะปรากฏข้อความ  drift   รอจนคำนี้หายไป และค่าตัวเลข

      เริ่มนิ่ง จึงอ่านค่า

ข้อควรระวัง
:

1.    pH    buffer    ควรเก็บในตู้เย็น     เมื่อต้องการใช้ควรนำออกมาวางที่

      อุณหภูมิห้องก่อนจึงจะใช้ได้

2.    หากสารที่ต้องการวัดมีค่าเป็นด่างสามารถ   calibrate    เครื่องโดยใช้

       buffer (pH=7 และ10)

3.    pH   electrode ควรจุ่มในสารละลายตลอดเวลา เมื่อไม่ได้วัดให้จุ่ม    

       electrode   ในสารละลาย 3M KCl

4.    ควรระมัดระวังให้ปลาย    electrode   สัมผัสหรือกระแทกภาชนะเพราะ

       จะทำให้แตกหักได้

วันที่ 22 ก.ย. 2551 00:53   

doung
สมาชิก : 29-05-2551
เขียน : 202
 ความคิดเห็นที่ 2      

หมายเลขครุภัณฑ์  :            -

วันเริ่มใช้
  :                        -

ยี่ห้อ / รุ่น
   :                      TPS

ผู้แทนจำหน่าย
:                  -      

โทรศัพท์
  :                        -

โทรสาร
  :                          -

สถานที่ตั้ง
  :                      SCB 2812

วิธีการใช้งาน


1.   เปิดเครื่อง แล้วล้างแก้วปลาย pH meter

2.   จุ่ม prob ลงในสารละลายโดยในแต่ละครั้งของการวัดจะต้องล้างแก้วที่

      ปลาย   pH  meter ทุกครั้ง

3.   เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ล้างแก้วที่ปลาย   pH  meter แล้วเช็ดให้สะอาด

      หลังการใช้งานทุกครั้ง เก็บไว้ในหลอดที่มีน้ำ กลั่นตลอดเวลา

ข้อควรระวัง
:   

1.   อย่าให้แก้วที่ปลาย  pH meter  กระแทก และห้ามปล่อยให้แห้ง ต้องอยู่

      ในน้ำกลั่นตลอด

วันที่ 22 ก.ย. 2551 01:40   

doung
สมาชิก : 29-05-2551
เขียน : 202
 ความคิดเห็นที่ 3      

หมายเลขครุภัณฑ์ :           -

วันที่เริ่มใช้
:                     -

ยี่ห้อ/รุ่น
:                       Sartorius / PB-10

ผู้แทนจำหน่าย
:               บริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด
                                   (SCIENCETIFIC PROMOTION CO., LTD)

โทรศัพท์
:                      02 331 8999

โทรสาร
 :                       02 332 9158

สถานที่ตั้ง
:                     SCB 2813

วิธีการใช้งาน
:


1.   เปิดเครื่อง แล้วล้างแก้วปลาย pH meter

2.   จุ่ม    prob   ลงในสารละลาย   โดยในแต่ละครั้งของการวัดจะต้องล้าง

      แก้วที่ปลาย pH  meter ทุกครั้ง

3.   เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ล้างแก้วที่ปลาย   pH  meter แล้วเช็ดให้สะอาด

      หลังการใช้งานทุกครั้ง เก็บไว้ในหลอดที่มีน้ำกลั่นตลอดเวลา

ข้อควรระวัง
:   

      อย่าให้แก้วที่ปลาย  pH meter  กระแทก และห้ามปล่อยให้แห้ง ต้องอยู่

      ในน้ำกลั่นตลอด
วันที่ 22 ก.ย. 2551 01:49   


 

กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

www.technoinhome.com
VSPcite web engine 1.51